داکت اسپلیت معمولی 24000 گرین

  1. داکت اسپلیت معمولی 2 تن تبرید

  2. نوع موتور روتاری

  3. نوع گازی R410

  4. تک فاز