داکت اسپلیت کاستی 18000 گرین

  1. اسپلیت کاستی معمولی 1/5 تن تبرید

  2. نوع موتور روتاری

  3. تک فاز

  4. نوع  گاز R410

718000