30000 گرین

داکت اسپلیت معمولی 30000 گرین

  1. داکت اسپلیت معمولی 2/5 تن تبرید

  2. روتاری

  3. تک فار